Adatvédelmi irányelvek

1. BEVEZETÉS

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési tájékoztatót, amely az Adatkezelő hivatalos honlapján is elérhető.

1.1 A tájékoztató személyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait, az Adatkezelő kezeli.

1.2 A tájékoztató tárgyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő adott témához kapcsolódó adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő: Tüske Ferenc ev.

székhely: 8227 Felsőörs, Hóvirág u. 24.

e-mail: ferenc.tuske@goconcept.hu

telefon: +36-20-619-0632

adószám: 58327627-2-39

(a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy) 

3. JOGSZABÁLYOK, ELVEK

3.1 Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az Adatkezelőt

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) 
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

3.2 Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük

 • Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 „személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

5.1.1. A honlap megtekintéséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

A honlap megtekintéséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató személyi hatálya: 

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait, az Adatkezelő honlapjának és közösségi oldalának látogatása kapcsán az Adatkezelő kezeli. 

5.1.1.1Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap. 

5.1.1.2 Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A süti egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok sütiket használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a sütiket?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a sütikkel kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen sütit nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött sütikről, vagy egyszerűen elutasíthat minden sütit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt sütiket is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés céljai:

1. A felhasználói élmény fokozása a személyes beállítások tárolása által 

A honlap a látogatása során a rendszer normál sütik segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.

2. Anonim statisztikai napló

Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál sütiket tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük. Az előzőekben bemutatott célra a következő szolgáltatók elemző eszközeit és a hozzájuk kapcsolódó sütiket használjuk: 

o „Google Analytics”: A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el:

§ https://policies.google.com/privacy?hl=hu

§ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

§ https://www.google.com/safetycenter/everyone/start/

Az adatkezelés időtartama:

A sütik két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A  munkamenet sütik  (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A  maradandó sütik  (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a honlap felismeri  Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. 

5.1.1.3 Közösségi hálózati sütik

Honlapunkon néhány esetben közösségi hálózatok funkcióit is megtalálja. Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, melyek képesek a sütik olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok sütijeinek az Ön eszközén való elhelyezésére. Ezen sütik lehetővé tehetik a személyre szabott reklámok küldését.

Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a sütikhez és az általuk begyűjtött adatokhoz, ennek ellenére azonban szeretnénk Önt tájékoztatni ezekről az elemekről, és használatukhoz az Ön engedélyét kérni.  

A fentiek alapján a következő szolgáltatók közösségi sütijei jelenhetnek meg a honlapon:

· Facebook – A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el:

o https://www.facebook.com/policies HYPERLINK „https://www.facebook.com/policies/cookies/”/ HYPERLINK „https://www.facebook.com/policies/cookies/”cookies/

o https://www.fac HYPERLINK „https://www.facebook.com/about/privacy/update”ebook.com/about/privacy/update

· Linkedin

o https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

o https://www.linkedin.com/leg HYPERLINK „https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy”al/preview/privacy-policy

·Instagram

o https://help.instagram.com/519522125107875

· Youtube 

https://www.youtube.com HYPERLINK „https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/”/ HYPERLINK „https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/”intl/ALL_hu/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

5.1.1.4 Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

5.1.2. Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon https://www.facebook.com/Belsoors néven.

A oldalon található üzenő falon https://www.facebook.com/Belsoors közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/upd HYPERLINK „https://www.facebook.com/about/privacy/update”a HYPERLINK „https://www.facebook.com/about/privacy/update”te címen kaphat.

Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: e-mailben a hello@belsoors.hu e-mail címre. 

5.2. Szolgáltatásainkról szóló tájékoztatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás iránt érdeklődők személyes adatai – üzleti kommunikáció

A tájékoztató személyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos üzleti kommunikáció során az Adatkezelő kezeli.

Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más természetes személy közötti kommunikáció során keletkezett személyes adatait kezeljük a tájékoztatás érdekében. A személyes adatokat mi Öntől kapjuk vagy közvetlenül Öntől szerezzük be.

Az adatkezelés célja: az érdeklődő természetes személy megfelelő tájékoztatása, üzleti kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása jogalap, amennyiben adatait Öntől kaptuk meg (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) a) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

A kezelt személyes adat kategóriák: névjegyek adatai, email aláírások, a következők szerint: név, telefonszám, e-mail cím, érkezés-távozás ideje, program típusa, megjegyzés. 

Az adatkezelés időtartama:

Érintett hozzájárulása jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: e-mailben a hello@belsoors.hu e-mail címre.

5.3.Szolgáltatásainkról szóló tájékoztatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás iránt érdeklődők személyes adatai – rendezvények

A tájékoztató személyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait, az rendezvényei megvalósítása kapcsán az Adatkezelő kezeli.

Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő az Ön részére, mint eddigi rendezvényeink legalább egyszeri résztvevője számára közelgő rendezvényünkről információt adunk hírlevél küldésével, vagy reklámanyagok eseti küldésével. A személyes adatokat mi szerezzük be Öntől közvetlenül.

Az adatkezelés célja: az érdeklődő természetes személy megfelelő tájékoztatása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása jogalap, amennyiben adatait Öntől kaptuk meg (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) a) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, telefonszám, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama:

Érintett hozzájárulása jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. 

Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: e-mailben a hello@belsoors.hu e-mail címre.

6. AZ ÖN JOGAI

Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

cím: 8227 Felsőörs, Hóvirág u. 24.

e-mail cím: hello@belsoors.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

6.1 Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk) az erről szóló értesítés kézhezvételét követően az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

6.2 Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet 

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai
 • felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen

logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.

6.3 Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan

rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

6.4 Kérhet személyes adatai törlését

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak

valamelyike teljesül: 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

6.6 Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait

(adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy ké résére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.7 Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:

 • Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

· Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat); Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük

· A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.8 Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22. cikk), amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:

 • szerződés megkötése vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is emberi beavatkozást a folyamatba, kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

6.9 Jogorvoslati lehetőségek

6.9.1 Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes

az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti

Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

elnök: dr. Péterfalvi Attila András

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.9.2 Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.9.3Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

7. ADATBIZTONSÁG

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

8. ADATFELDOLGOZÓK

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:
Tevékenység név: Szerver / honlap üzemeltetője
Cégnév, Székhely: Door2World Kft.
8200 Veszprém, Csillag utca 5.
+36 (30) 37-00-537
info@door2world.hu

Tevékenység név: Hírlevél küldő
Cégnév, Székhely: HubSpot
1 Harbour Pl, Suite 175
Portsmouth, NH 03801
United States